Artikkelen om “kopiarkitektur” i Tønsbergs Blad er et positivt tegn i tiden

Artikkelen om “kopiarkitektur” i Tønsbergs Blad er et positivt tegn i tiden. Professor Birger Sevaldsen ved Arkitekthøyskolen støtter rekonstruksjoner og bruk av eldre stilarter for å fylle huller i historiske bygningsmiljøer. Han vektlegger byreparasjon etter brann, men tilsvarende regler for harmonisk tilpasning bør også gjelde når våre historiske byer fortettes og utvides.
Tross de nye positive signalene henger Birger Sevaldson likevel fast i den modernistiske tenkningen som fremhever at kun modernisme er et moderne og autentisk uttrykk for vår tid.
Sevaldsen skriver: “Arkitekturen er såkalt kopiarkitektur. Det vil si at man bygger i en stilart som ikke lenger er moderne, en historisk stilart. I dette tilfelle er husene utført i sveitserstil med detaljer og utskjæringer som er tidsriktige for da de opprinnelige husene ble reist for rundt 150 år siden”.
Utfra dette resonnementet er bruk eldre stilarter “kopi”, selv om nybygget er ulikt alle andre eksisterende byggverk. Man kopier en fortid, og nybygget vil derfor ikke være “tidstypisk”. Rekonstruksjoner kan imidlertid etter hans mening være et akseptabelt unntak fra hovedregelen, i endel tilfeller .
Svaret på dette kan være: I et liberalt samfunn betyr modernitet å være åpen for mangfold og valgfrihet. Vi kan spise sushi eller kjøttkake, høre på Wagner eller rapmusikk, gå kledd i dress eller jeans, og henge Nerdrum eller Melgaard på veggen. Tilsvarende pluralisme bør bli naturlig innen samtidsarkitekturen. Å være moderne uttrykker en holdning, ikke en stil.
Arkitektflertallets insistering på at kun modernisme er av vår tid, og dermed akseptabelt, fremstår som en høyst umoderne holdning.
Det er nødvendig med demokratisk vedtatte begrensninger i den enkeltes rett til å bygge etter egen smak, men de må være begrunnet i hensyn til stedet, f.eks. et historisk særpreg i nabolaget, ikke hensyn til et rådende arkitektursyn i fagmiljøet. (Vi har dessverre sett reguleringsplaner som fremhever at nybyggene må være av “vår tid” eller “moderne”, noe som i praksis fungerer som en kode for modernisme).
Sevaldsens vektlegging av hensynet til stedets integritet når man bygger nytt ser ut til å sammenfalle med flere av føringene som snart vil bli presentert gjennom Riksantikvarens nye Bystrategi.
Sevaldsen avslutter slik:
– “Hverdagsarkitekturen i dag, litt forenklet sagt og med noen unntak, dårlige kopier av modernismens mesterverk. Dessverre har samtidsarkitekturen gitt seg hen til denne stilen uten å ha evnene som kreves. Det hele ender opp med dårlige kopier av modernistiske bygg.
Postmodernismen åpnet ett lite vindu hvor ny lek med historiske og moderne former var tillatt. Dessverre ble dette vinduet ettertrykkelig slamret igjen og arkitekturen har vendt tilbake til en selvpinende reduksjonisme.
Så siden det ikke finnes akseptable alternativer, så la oss etterligne det som sto der før for å gjenskape og styrke en karakter og helhet.”
Når en professor ved AHO sier dette, gir det håp om et arkitektutdanningen i Norge kan blir reformert i retning mer fokus på stedets, og mindre fokus på tidens arkitektur.
Vi trenger, slik Sevaldsen etterlyser, en renessanse for postmodernismens forsøk på å forene elementer fra klassisk arkitektur og tradisjonsbasert byggeskikk med modernistiske designideer. Men samtidig må det også bli legitimt for arkitekter og byggmestre å videreføre eldre stilarter på en lojal måte, basert på både egen kreativitet og solid innsikt i forgjengernes prestasjoner og metoder.
En slik holdningsendring blant arkitekter og andre aktører i eiendomsbransje vil være nødvendig om vi skal klare å stanse den pågående ødeleggelsen av våre historiske byer og tettsteder, med oppføring av konvensjonelle boligblokker og næringsbygg, uten hensyn til eksisterende bebyggelse og urban karakter.
Audun Engh 18. mars 2017

3

Authors gravatar

Audun Engh

Optimistisk historieoppsummering og fremtidsvisjon, tegnet av Leon Krier og med svensk oversettelse fra Arkitekturupproret. Klikk for å forstørre tegningen..

Leave a Reply